PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk
Udskiftning af vandmåler
Vandforsyningen påbegynder i 2013 en total udskiftning af individuelle vandmålere.

I den forbindelse foretager vi nogle mindre ændringer i inddelingen af vores 5 målerpartier.

Hvornår skal jeg have udskiftet min måler?

Næste udskiftning af parti 003 er i 2015.

Se hvornår din ejendom er berørt her

Alle målere bliver udskiftet, undtaget dem der allerede er blevet skiftet i det pågældende aktuelle år.


Fast afgift for vandmåler
Fra 2014 indføres en fast årlig afgift til vandmåler, således at vi måske om 6 år kan indføre digitale målere.


Krav til udskiftning af vandmåler

I henhold til Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug, ikke være over 6 år gamle, med mindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise.

Vandværkets vandmålere er opdelt i 5 partier, hvorfra der udtages stikprøver.
De vandmålere, som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium.

Viser afprøvningen, at en vis procentdel af de udtagne målere ikke længere kan leve op til kravene for nøjagtighed, skal alle vandmålere af samme parti udskiftes inden for en fastsat tidsfrist.
Ellers kan partiet forblive i brug i yderligere 3 eller 6 år, inden der skal foretages ny stikprøvekontrol. 

Hvis vandmålerne i en stikprøvekontrol kun må sidde yderligere i 3 år, må vandmålerne i dette parti kun være i brug i max. 12 år.
Så længe vandmålerne ved hver stikprøvekontrol må sidde 6 år yderligere er der ingen max. alder på måler.

Vandforsyningen anvender Midtfyns Vandforsynings målerlaboratorium til kontrol.
 

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning
Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes, så ventil foran og efter måler skal fungere.
Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.


Læs endvidere Check hanen før måleren

Procedure ved målerudskiftning
Vandforsyningens VVS-installatør - Fyns Vandværks og Ledningsservice, FVLS - vil 1-2 uger før den planlagte målerudskiftning informere de berørte forbrugere om dato og tidspunkt ved brev.

Kan man ikke træffes på det planlagte tidspunkt, bedes man kontakte vor VVS-installatør for at aftale en ny tid.

 
Måler din vandmåler korrekt
Grundig undersøgelse af private vandmålere konkluderer, at der kun er små målefejl i forhold til gældende krav, men at større målerfejl godt kan provokeres frem bevidst.

Ønsker du din måler kontrolleret
Ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed.

Viser kontrollen, at målerens visning er inden for de acceptable grænser for målernøjagtighed, afholdes udgifterne til prøvningen m.v. af ejer.
Viser kontrollen. at målerens visning er uden for de acceptable grænser for målernøjagtighed, afholdes udgifterne til prøvningen m.v. af vandforsyningen.

Læs mere Regulativ § 9.15.Aktuelt

Takstblad 2016
Den faste årlige afgift og vandafgiften har i 2015 og 2016 været unormalt lave, idet vandværkets formue skal afvikles inden overdragelsen til VCS den 1.1.2017.
For 4. kvartal 2016 kommer der dog en stigning af den faste afgift fra 37,50 kr. til 100 kr..
Det skyldes bl.a. at der ved en fejl er opkrævet 37,50 kr. i stedet for 50 kr. de 3 første kvartaler i år.
 
Kontakt Vandværk

VandCenter Syd as

Vandværksvej 7

5000  Odense C
Tlf. 63 13 23 33    

E-mail: info@vandcenter.dk