PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Distributionsnettet

Distributionsnettet er vandforsyningens ledningsnet fra udpumpningen ved vandforsyningsanlægget (vandværket) frem til forbrugers grundskel (jordledning).
Ledningsnettet består af hoved-, forsynings- og stikledninger.

Hovedledning

Ledning til transport af færdigbehandlet vand fra vandværket  frem til forsyningsledningerne.

Forsyningsledning

Ledning til transport af færdigbehandlet vand fra hovedledningen til de enkelte ejendommes stikledninger.

På forsyningsledningen er anlagt trykreduktionsanlæg i Korup og loggerbrønde.


Stikledning

Ledning der forbinder forsyningsledningen med jordledning/vandinstallationen frem til grundskel.

Vandforsyningen har ikke tegninger over alle stikledninger.


Jordledning
Ved jordledning forstås stikledningens forlængelse fra grundens skel til bebyggelsen på ejendommen.

Jordledningen er omfattet af begrebet vandinstallation.

Opdager du et brud på jordledningen inkl. stophane på din egen grund, skal du straks kontakte en autoriseret VVS-entreprenør for at få bruddet repareret.

Vandforsyningen har ikke tegninger over ledninger m.m. på forbrugers egen grund.

Stophane/Målerbrønd

Den enkelte ejendom har som regel en stophane eller målerbrønd.
Er de placeret på stikledning eller max. 1 m. inde på privat grund er de vandforsyningens ejendom.

Vandforsyningen etablerer målerbrønde ved alle nye ejendomme, ved renovering af ledningsnettet
og ved udskiftning af defekte stophaner.

Vandforsyningen har tegninger over de fleste stophaner/målerbrønde.

Ledningsplaner

Tilgængelig på webGIS.


 

Aktuelt

Takstblad 2016
Den faste årlige afgift og vandafgiften har i 2015 og 2016 været unormalt lave, idet vandværkets formue skal afvikles inden overdragelsen til VCS den 1.1.2017.
For 4. kvartal 2016 kommer der dog en stigning af den faste afgift fra 37,50 kr. til 100 kr..
Det skyldes bl.a. at der ved en fejl er opkrævet 37,50 kr. i stedet for 50 kr. de 3 første kvartaler i år.
 
Kontakt Vandværk

VandCenter Syd as

Vandværksvej 7

5000  Odense C
Tlf. 63 13 23 33    

E-mail: info@vandcenter.dk