PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Boringer 

Vandforsyningen råder over 4 råvandsboringer.

Boring 4 - DGU 136.218
Boring 7 - DGU 136.222
Boring 8 - DGU 136.285
Boring 9 - DGU 126.735

 
25-meter beskyttelseszone
Miljøbeskyttelsesloven Lov nr. 553 - Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love har gjort gældende, at siden1. august 2011 har det været lovpligtigt at udlægge enring en 25 meters sprøjtefri beskyttelses-
zone rundt om alle indvindingsboringer til alle vandværker.

Erstatning

Lodsejere, som har en boring på deres grund kan få udbetalt en årlig erstatning, hvis der drives erhverv og lign. 

Dækker beskyttelseszonen flere lodsejere kan udbetaling dog kun udbetales til ejer af jord, hvor boring er beliggende.

Det er erhvervets eget ansvar at få fremsendt ansøgning.
Ansøgningsfrist for beløbet er hvert år den
1. september
.

Læs mere her

Godtgørelsens størrelse
Det beløb, lodsejeren skal have udbetalt bliver hvert år indeksreguleret.
Beløbet udbetales bagudrettet for det år, der lige er gået.

Perioden går fra august til august det følgende år, og følger dermed landmandens såkaldte planår.

Beløb for planåret 2014-2015: 442 kr.


Anvendelse af zoneareal

Det er landbrugets/erhvervets ansvar at overholde lovgivningen for zonearealet.

Så længe zonearealet anvendes erhvervsmæssigt, må der ikke sprøjtes, høstes m.v.
Ved eksempelvis en æbleplantage, må der heller ikke høstes æbler.

Der må heller ikke jordbehandles på anden måde, selvom erhvervet eksempelvis også har et ansvar for der ikke spredes skadelige frø.